Omet navegació

3.5 Energia eòlica

L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes. El terme eòlic prové del llatí Aeolicus, pertanyent o relatiu a Èol, Déu dels vents a la mitologia grega. L'energia eòlica és un recurs abundant, renovable, net i que ajuda a disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle  reemplaçant centrals termoelèctriques que funcionen amb combustibles fòssils, la qual cosa la converteix en un tipus d'energia verda. Tot i així, el seu principal inconvenient és la seva intermitència.

En Espanya les centrals eòliques subministren al voltant del 21% de l'energia elèctrica produïda tot i que aquest percentatges varia hora a hora i sols variar entre el 40% a les hores on fa molt de vent i el 10% quan hi ha poc vent.

Si vistes la web de REE podràs veure en directe quin % d'energia es genera amb cada tipus central. Ací tens dos imatges tretes d'aquesta web.

Demanda REE

Un aerogenerador és una màquina que permet transformar l'energia del vent en energia elèctrica. En el cas dels aerogeneradors la força del vent és captada per un rotor, que transforma l'energia cinètica del vent en energia mecànica giratòria de l'eix principal. Mitjançant una caixa d'engranatges, anomenada multiplicador, es transforma la velocitat de l'eix principal a la velocitat de gir adequada pel generador elèctric, habitualment un generador asíncron, que al seu torn transforma l'energia mecànica en energia elèctrica de corrent altern. Normalment, per disminuir l'impacte ambiental i aprofitar millor les instal·lacions de transformació i d'evacuació de l'energia elèctrica, els aerogeneradors s'agrupen en els anomenats parcs eòlics.

 Aerogenerador

 

Les parts de l'aerogenerador són:

1 Fonaments
2 Connexió a la xarxa elèctrica
3 Torre
4 Escala d'accés
5 Sistema d'orientació
6 Barqueta
7 Generador
8 Anemòmetre
9 Fre
10 Multiplicadora
11 Pala
12 Unió de la pala
13 Suport de l'eix

 

Avantatges:  

  • És un tipus d'energia renovable, ja que té el seu origen en processos atmosfèrics deguts a l'energia que arriba a la Terra procedent del sol.
  • És una energia neta, ja que no produeix emissions atmosfèriques ni residus contaminants.
  • No requereix una combustió que produeixi diòxid de carboni (C02), per la qual cosa no contribueix a l'increment de l'efecte hivernacle ni al canvi climàtic.
  • Pot instal·lar-se en espais no aptes per altres finalitats, com per exemple a zones desèrtiques, pròximes a la costa, a vessants àrides i massa verticals per a ser cultivables.
  • Pot conviure amb altres usos del sól, per exemple prats per a ús ramader o cultius baixos com el blat, blat de moro, patates, remolatxa, etc.
  • Crea un elevat nombre de llocs de treball a les plantes de fabricació i muntatge i a les zones d'instal·lació.
  • La seva instal·lació és ràpida, entre 6 mesos i un any.
  • La seva inclusió en un sistema interlligat permet, quan les condicions del vent són adequades, estalviar combustible a les centrals tèrmiques i/o aigua als embassaments de les centrals hidroelèctriques.
  • La seva utilització, combinada amb altres tipus d'energia, generalment la solar, permet l'autoalimentació de vivendes, acabant així amb la necessitat de connectar-se a xarxes de subministrament, permetent autonomies superiors a les 82 hores, sense alimentació des de cap dels dos sistemes.

Desavantatges:

  • Degut a la falta de seguretat en l'existència de vent, l'energia eòlica no pot ser utilitzada com a única font d'energia elèctrica. Per tant, per solventar les caigudes en la producció d'energia eòlica, és indispensable un suport de les energies convencionals (centrals de carbó o de cicle combinat, per exemple, i més recentment les de carbó net). Tot i així, quan donen suport a l'eòlica, les centrals de carbó no poden funcionar a ple rendiment, que se situa a un 90% de la potència. Han de quedar-se molt per sota d'aquest percentatge, per a poder pujar substancialment la seva producció en el moment en què afluixi el vent.