Omet navegació

7. Circuits elèctrics i magnituds

1. Voltatge

La tensió o voltatge (V) és la diferencia d'energia elèctrica mesurada entre dos punts d'un circuit, el corrent circula sempre entre el punt de més alta anergia cap al punt de més baixa energia. Així si en un circuit no hi ha diferencia d'energia entre dos punts no pot circular corrent elèctric. La tensió és mesura en Volts o utilitzant el sistema internacional V.

2. Intensitat

La intensitat del corrent (I) és la quantitat d'electrons que circulen en un moment determinat pel circuit és mesura en Ampers o A que és la unitat del sistema internacional per no anar contant electrons. Pensa que equivalent A i nombre electrons.

3. Resistència

 La resistència (R) és la oposició al pas del corrent en un circuit elèctric, és mesura en Ohms o Ω al sistema internacional.

resistència

A més a més d'aquestes unitats de I, V i R que hem vist del sistema internacional, també hi ha altres unitats que et mostrem ara amb la seua equivalència.

A i mA

V i mV

kV i V

MV i V

KOhm i Ohm

MOhm i Ohm

Si volem canviar de unitat utilitzarem factors de conversió, veiem alguns exemples:

 2,5 kOmhs a Ohms

1,5 mA a A

 

4. Potència i energia elèctrica

La quantitat d'energia produïda o consumida per unitat de temps s'anomena potència elèctrica (P), la potencia és mesura en Watts o W, i la energia en J com ja sabien tot i que té un múltiple el kW.h .

P i E

Exemple 1: Calcula la energia produïda per una estufa elèctrica durant 3 hores si sabem que la potencia de l'estufa segons l'etiqueta és de 2,5 kW. Dona el resultat en J i kW.h

problema 1 kW.h

 

problema 1 J

Comptador elèctric

5. Llei d'Ohm

La relació entre la tensió, la intensitat i la resistència, la va establir Georg Ohm en 1822, i s'expressa matemàticament així:

llei ohm IVR

altres formes d'expressar-la són també

llei ohm VIR

o també  llei ohm RVI

Exemple 2: Anem a muntar un circuit amb una pila de 4,5 V , una resistència de 220 Ω , connectats per cables en sèrie. Calcula quina intensitat circularà per circuit.

problema 3 llei ohm

Ampliació de nivell. Resistències en sèrie, paral·lel i mixtes

Per treballar els circuits amb Resistències en sèrie, paral·lel o mixtes et cal:

1) Baixar el GeoGebra seguint aquest enllaç a GeoGebra_Baixades.

o 2) Obrir el GeoGebra al teu navegador seguint aquest enllaç a GeoGebra_enlínia.

i 3 ) Baixar-te els fitxers: A) Rserie.ggb,  B) Rparalel.ggb, C) Rmixte.ggb, que tens a sota.

A) Resistències en sèrie.

Baixa el fitxer Rserie.ggb (ggb - 5.59 KB)

R sèrie

B) Resistències en  paral·lel

Baixa el fitxer Rparalel.ggb (ggb - 8.15 KB)

 

R paral·lel

C) Resistències mixtes

Baixa el fitxer Rmixte.ggb (ggb - 9.24 KB)

 R mixt