Omet navegació

9.2.- Sensor de temperatura NTC

1. Alguns conceptes bàsics de física.

El NTC és una resistència que depèn de la temperatura, anomenada també termistor caracteritzada per que la resistència no varia de forma lineal amb la temperatura.

El mòdel  més utilitzat és el de Steinhart–Hart que consta de l'equació següent.

on T és la temperatura en graus kelvins i a, b i c són coeficents que depenen del tipus i mòdel de termistor i del rang de temperatura on anen a fer les mesures

Normalment el fabricant ens donarà una fulla amb aquest coeficients o una grafica amb valor tabulats.

Gràfica R vs T(C)

2. Esquema elèctric.

La forma de connectar-la a la targeta Arduino és la següent.

NTC

 

En el nostre exemple ho hem fet així:

Esquema NTC amb Arduino

 

3.  Programa lector de temperatures.

Si no ens cal calibrar el termòmetre i amb les lectures analògiques en tenim prou per detectar la variació de temperatura i programar el sistema a controlar podem utilitzar aquest programa.

 

			// Copyright (C) 2011 Carles Ferrando
			// This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms
			// of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
			// See the GNU General Public License for more details
			// ( http://www.gnu.org/licenses/gpl.html )
			//
			// lecturaNTC
			// En aquest programa llegirem el valor d'un NTC
			//
			int NTC = 3; // selecciona el pin d'entrada per al sensor de calor
			int LecturaNTC=0 ;//Declarem la variable per emmgatzemar la lectura
			void setup() {
			Serial.begin(9600); //Configuració del port sèrie (pantalla)
			pinMode(NTC, INPUT);  //Configuració del pin d'entrada
			}
			void loop()
			{
			LecturaNTC=analogRead(NTC); //Càlcul del valor de NTC actual 
			Serial.print("Lectura NTC="); //Imprimeix les dades
			Serial.println(LecturaNTC); //Imprimeix les dades
			delay(200); // repeteix el cicle cada 0,2 segons
			}
			
			

 

Si premem el botó per veure el monitor serie del nostre ordinador ens monstrarà una eixida semblant a aquesta.

Lectura NTC dades monitor serie