Omet navegació

2.1 Tipus de dades (variables)

 

 

Tipus de nombres
Rang del valor
Bytes que ocupa en memòria
 Utilitat del tipus de nombre
 int  -32768 a 32768
 2  Representa valors enters positius i negatius
 unsignet int
 0 a 65535
 2  Representa valors enters positius
 long  -2147483648 a 2147483648  4  Representa valors enters positius i negatius amb un rang més gran
 unsignet long
 0 a 4294967295  4  Representa valors enters positius amb un rang més gran
 float  -3.4028235E+38 a 3.4028235E+38  4  Representa valors decimals. Ho utilitzarem per fer càlculs quan calga.
 double  -3.4028235E+38 a 3.4028235E+38  4

En Arduino double té el mateix rang que float.

En altres llenguatges double té el doble de pressició que float.

 boolean   1 (veritat) o  0 (mentida)  1  Representa les comparacions lògiques
 char  -128 a 127
 1  Representa caràcters
 byte  0 a 255
 1  Es semblant a char
 string      Representa arrays de caràcters
 void      S'utilitza per declarar funcions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si voleu més informació sobre aquest tipus de variables cal que aneu a la pàgina anglesa del tipus de dades en Arduino.