Omet navegació

1.- Instal·lació de Processing

Instal·lació en Linux

Per instal·lar Processing sols heu de baixar la versió 2.1.1 de la web  Processing , baixeu-vos el fitxer, el descomprimiu i ja podeu entrar i executar el fitxer processing que hi ha a dintre. Aquestes instruccions s'han provat amb Linux 32 bits i amb Linux 64 bits. Tots dos programes funcionen amb Debian i amb Ubuntu.

Habilitació de Processing per escriure la targeta Arduino

En aquestes instruccions canvieu el nom  usuari pel vostre usuari.

1) Baixem de http://playground.arduino.cc/uploads/Interfacing/processing2-arduino.zip la llibreria per facilitar a Processing2 el escriure la targeta Arduino i la posem a dins de /home/usuari/sketchbook/libraries/ 

2) Canviem la lletra majuscula «A» d'Arduino.jar per arduino.jar al fitxer que hi ha a
/home/usuari/sketchbook/libraries/arduino/library/Arduino.jar
ha de quedar així:
/home/usuari/sketchbook/libraries/arduino/library/arduino.jar

3) Executeu Arduino, obriu Fitxer > Exemples > Firmata > StandardFirmata sketch, i pugeu-lo a la targeta Arduino.

 Pugeu StandardFirmata a Arduino

4) Prova el següent exemple i modifica el valor de delay per comprovar el funcionament de Processing amb Arduino:

//Blink
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;

Arduino arduino;
int ledPin = 13;

void setup()
{
//println(Arduino.list());
arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600);
arduino.pinMode(ledPin, Arduino.OUTPUT);
}

void draw()
{
arduino.digitalWrite(ledPin, Arduino.HIGH);
delay(1000);
arduino.digitalWrite(ledPin, Arduino.LOW);
delay(1000);
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Revisa la referència d'ordres per llegir ports amb Processing
http://processing.org/reference/libraries/serial/