Omet navegació

6.- Variables

  • Cadenes i text:Les cadenes són text que associem a una variable per mostrar més tard al programa. Poden tindre una o varies lletres. No és el mateix String que char doncs no ocupen el mateix en memòria.

Exemple1:

String nom = "Carles";
println(nom); // Imprimeix "Carles" al terminal

Exemple2:
char lletra1 = 'a' ;
println (lletra1); // Imprimeix la lletra «a» al terminal

Exemple3: 

String nom = "Carles"; println(nom); // Imprimeix "Carles" al terminal println(nom.length()); // Imprimeix la longitud del nom Nombres enters int: Els nombres enters no tenen coma decimal com el 1, -1 , 14 , -15 , 0 , 150 , 354, ... Poden valdre des de -2147483648 fins +2147483648 (2.147.483.648)

Exemple4: 

int a; // Declara la variable 'a' del tipus enter
a = 45; // Assigna a 'a' el valor 45
int b = -1000; // Declara la variable 'b' i assigna-li el valor -1000
int c = a + b; // Declara la variable 'c' i assigna -li el valor a + b
println (c); // Imprimeix el valor c al terminal

  • Nombre enters byte: Són enters utilitzats quan volen estalviar memòria. Poden prendre els valors des de -128 a +127.

Exemple5:

byte comptador = 0; // Definim comptador com enter byte
comptador =+ 1; // definim comptador= comptador + 1
println (comptador); // Imprimim comptador al terminal

  • Nombres enters long: Són enters de mida molt gran doncs poden valdre des de -9223372036854775808 a +9223372036854775807. Ocupen molta memòria i cal evitar-los si es possible.
  • Nombres decimals float: Són decimals que poden prendre el valor des de -3.40282347E+38 a +3.40282347E+38

Exemple6:

float decimal1= 23.456; // Definim el decimal i li assignem el valor 23.456
float valor2 ; //Definim el decimal valor2
valor2 = decimal1 * 2300; //Definim la operacio
println (valor2); //Imprimim el valor al terminal

  •  Variable boolean:  Aquesta variable pot prendre el valor cert o fals quan fem una comparació.

Exemple7: (Canvia el valor de la variable «a» per true i comprova que passa comparant els valors)

boolean a = false;
if (a==false) {
//Pacman
arc(50, 50, 50, 50, QUARTER_PI, TWO_PI - QUARTER_PI);
}
a = true;
if (a==true) {
//Galeta
arc(90, 50, 10, 10, 0, TWO_PI);
}