Omet navegació

8.- Operadors

Operadors aritmètics

  • Ens permeten fer operacions amb variables com  suma + , resta - , multiplicació * , divisió / , mòdul %, mira l'exemple.
int a= 2;
int b= a+1;
println ("a=" + a +" b=" + b);
int c= 3;
int d=c-1;
println ("c=" + c +" d=" + d);
int e= 4;
int f= e * 2 ;
println ("e=" + e +" f=" + f);
float g=5;
float h= g/2;
println ("g=" + g +" h=" + h);
float i= 15;
float j=i%2;
float k=i/2;
println ("i=" + i +" j=" + j);
println ("j es el residu de dividir 15 entre 2");
println ("k=" + k +" es el quocient de dividir i / 2");

Comprova els resultats d'executar aquest programa i guarda el programa amb el nom operadorsAritmetics.

Operadors d'assignació

  • Serveixen per assignar valors a les variables i/o per incrementar o disminuir el seu valor en cada iteració, mira els exemples:

 =

int a = 2;
a=3; // a val ara 3
a=4; // a val ara 4

 

+=

int b = 2;
b+= 5; // b val ara el valor inicial + 5
b+=10; // b val ara el valor inicial + 10


+=

int c= 2;
c-= 5; // c val ara el valor inicial - 5
c-=10; // c val ara el valor inicial - 10

 

*=

int d= 2;
d*= 5; // d val ara el valor inicial * 5
d*=10; // d val ara el valor inicial *10

 

/=

float e= 2;
e/= 5; // e val ara el valor inicial / 5
e/=10; // e val ara el valor inicial /10

Comprova aquests operadors i guarda el programa amb el nom operadorsAssignacio.

Operadors relacionals

  • Són els operadors següents, no cal més explicació.

>     major que

<     menor que

>=    major o igual que

<=    menor o igual que

!=    diferent que

==    igual que

No confongueu mai l'operador relacional == (igual que) amb l'operador d'assignació = (igual a)

Operadors lògics

Permeten comparar dos expressions amb els operadors && (and) i || (or) per decidir si la comparació és certa o falsa.

  • La comparació && és certa si tots dos costats de la comparació són certs.

(a>2) && (b>3); //si a=4 i b=5 , llavors l'expressió és certa.  (true) && (true) és (true)

(a>2) && (b>3); // si a=1 i b=5, llavors l'expressió és falsa. (false) && (true) és (false)

 

  • La comparació || és certa si algun dels costats de l'expressió és certa.

(a>2) || (b>3); //si a=4 i b=5 ,llavors l'expressió és certa. (true) || (true) és (true)

(a>2) || (b>3); //si a=1 i b=5, llavors l'expressió és certa. (false) || (true) és (true)

(a>2) || (b>3); //si a=1 i b=2, llavors l'expressió és falsa. (false) || (false) és (false)