Omet navegació

9.2.2- Pràctiques NTC

Pràctica 1: Comparació

Agafa el vas de precipitats, el termòmetre de Hg , el NTC, la targeta Arduino, la Resistència de 10K, els cables i fes el muntatge que has vist fa un moment.

Com que vas  a escalfar l'aigua de 25ºC aproximadament fins a 100ºC et caldrà modificar el programa per canviar les constants beta i Rinfinit.

Has comprovat si els valors de les temperatures dels dos termòmetres diferien de forma significativa ?

 Fes la memòria de la pràctica.

Pràctica 2: Estació meteorològica

Modifica el programa per calcular la temperatura màxima i la temperatura mínima en cada instant de forma que els valors màxim i mínim es comparen amb el valor real estimat.

El programa donarà d'eixida tres valors la T real estimada de cada instant, la T màx des que està funcionant el programa i la T mín des que està funcionant el programa fins que reinicialitzem el programa.

Pràctica 3: Termostat en un frigorífic

Pots construir un termòstat per controlar un frigorífic, sense tindre cap frigorífic, substituint el control sobre el motor del compressor pel control sobre un led verd i un altre led roig que t'indiquen quan s'hauria de engegar e motor (led roig) i quan la temperatura està controlada  i s'hauria d'aturar el motor (led verd).

Per fer això et cal un ntsc de 10 KOhms ntc amb una resistència fixa de 10 KOhms i un potenciòmetre de qualsevol valor. Mira't en la secció programació com pot utilitzar un potenciòmetre per controlar un variable.

Escull que la temperatura a controlar oscil·le entre 0 i 15 ºC i selecciona amb el potenciòmetre la senyal de consigna del suposat frigorífic i mostra al serial monitor el valor escollit amb el potenciòmetre, fes que la temperatura real siga major que la de consigna s'engegue el led roig doncs s'hauria de posar en marxa el motor del compressor del frigorífic i que la temperatura real siga menor que la de consigna s'engegue el led verd doncs hauries d'aturar el motor del compressor.

Utilitza un sentència de control (if) per comparar les variables tal com es sugereix al diagrama següent.

Diagrama termostat frigorífic