Omet navegació

14.- Data i hora del sistema.

Les funcions per llegir la data i hora són: «year()» , «month()», «day()», «hour()», «minute()»,i «second()».

Si volem mostrar la data o hora del sistema ho fem recollint el valor de les funcions en una variable «int» com es mostra a l'exemple.

 

  
PFont lameuaFont=createFont("Times new roman",20) ;//definim font
void draw() {
  background(255);
  textFont(lameuaFont,20);//canvie la mida a la font
  fill(0) ;//color lletra negre
  int s = second();  // Valors des de 0 fins 59
  int m = minute();  // Valors des de 0 fins 59
  int h = hour();    // Valors des de 0 fins 23
  text(h,15,50);
  text(":",38,50);
  text(m,45,50);
  text(":",68,50);
  text(s,75,50);
  }


Si executem aquest codi podràs veure el següent:

rellotge digital