Omet navegació

7.- Estructura d'un programa

Tots els programes estructurats tenen una secció on s'inicialitzen variables i una altra on s'escriu el programa que s'executa dins d'un bucle sense parar llevat que li diguem fer el contrari, Processing no és cap excepció com semblava fins ara.

  • Setup() i draw(): Dins de la funció setup s'escriuen les variables que no canviaran com la mida de finestra que executaren, el color de la mateixa o la velocitat d'execució del programa en fotogrames per segon. Dins de la funció draw() escriurem el codi que s'executarà de forma repetida.

Exemple:

void setup(){
//Mida de la pantalla
size (600,600);
//Color de fons
background(138, 237, 129);
//velocitat en cicles per segon
frameRate(1);
}

void draw(){
//triangle amb vora negra al fons stroke()-pinta la vora
stroke(0);
//Dibuixe el triangle
triangle(0, 90, 45, 5, 90, 90);
//Escric un retol al terminal per que es noten els cicles
println ("Estic dibuixant triangles un damunt l'altre");
}

Estructura 1 fps

Si vull que el programa sols faça una execució i s'ature ho pose a la secció secció setup() amb l'ordre noLoop(), mira l'exemple ara:

void setup(){
//Mida de la pantalla
size (600,600);
//Color de fons
background(138, 237, 129);
//velocitat en cicles per segon, ara pose una vegada sols
noLoop();
}

void draw(){
//triangle amb vora negra al fons stroke()-pinta la vora
stroke(0);
//Dibuixe el triangle
triangle(0, 90, 45, 5, 90, 90);
//Escric un retol al terminal per que es noten els cicles
println ("Estic dibuixant triangles un damunt l'altre");
}

Estructura noLoop

  • També podria posar dins de la secció draw() l'ordre delay(ms) per parar l'execució del programa ms milisegons sense utilitzar l'ordre noLoop().

Ens calen saber posar condicions per fer coses de forma repetida més complicades, i per això ens calen conèixer alguns operadors per fer comparacions.