Omet navegació

8.3) Micròfon

Anem a veure com funciona un micròfon i com podem usar-lo per activar una alarma en algun prototip o projecte. Hi ha molts models clònics que tenen 4 potetes, una de 5V, una de GND, una A0 analògica, i una D0 o digital per connectar amb Arduino UNO.

Fes el muntatge següent:

Micròfon + led + Arduino

A continuació fes el programa:

Microfon + led

El sensor registra el soroll i Arduino l'entrada analògica converteix a escala numèrica assignant-li un valor entre 0 i 1023.

Si el soroll ambiental té un valor que oscil·la entre 57 i 59 tal com mostra el Plotter sèrie d'Arduino amb el micròfon. Podem programar que quan el soroll puge per damunt de 65 es dispare l'alarma.

Plotter sèrie micròfon

El programa equivalent es Arduino IDE és:

int Soroll_microfon;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(7, OUTPUT);
    Serial.println("Anem a veure si detectem soroll al micròfon");
  Serial.println("Fes una palmada davant del micro");
}

void loop() {
    Soroll_microfon = analogRead(0);
    Serial.println(Soroll_microfon);
    if (Soroll_microfon >= 65) {
      Serial.println("Si hi ha soroll engegaré el led 1s");
      digitalWrite(7, HIGH);
      delay(1000);
      Serial.println("i després l\'aturaré");
    }
    digitalWrite(7, LOW);
}


Fes la pràctica micròfon 1