Omet navegació

8.2) Fotoresistència o LDR

Una fotoresistència o LDR (Light dependent resistor) és un component electrònic la resistència del qual disminueix quan augmenta la intensitat de llum inicident. La radiació òptica incident aporta energia per augmentar els electrons lliures (efecte fotoelèctric) disminuint la resistivitat.

R = f (Lux) R = log (Lux)

Aquesta corba és logarítmica com pots veure comparant les dues imatges.

En una fotoresistència típica en la foscor R val entre 300K i 1M Ohms mentre que quan hi ha llum incident sobre la fotoresistència la R val de 0.1K a 1K Ohms.  Els materials sensibles a la llum amb els quals es fabriquen les fotoresistències solen ser sulfur de tal·li, sulfur de cadmi, seleniur de cadmi, o seleniur de plom que van encapsulats en vidre.

Fes el muntatge següent.

LDR + Arduino

A continuació fes el següent programa amb Blockly@rduino:

Lectura_LDR

L'equivalent per l'Arduino IDE és:

int Valor_LDR;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
    Serial.println("El valor de LDR varia entre 0 i 1023");
  Serial.println("Un valor alt equival a molt llum");
  Serial.println("Un valor baix equival a poca llum");
}

void loop() {
    Valor_LDR = analogRead(0);
    Serial.print("Lectura LDR = ");
    Serial.println(Valor_LDR);
    delay(1000);
}


Si mostres el monitor sèrie veuràs quelcom semblant a açò:
Monitor sèrie LDR
Fes la pràctica 1 LDR