Omet navegació

7.5) Polsador

Els polsadors són entrades digitals que ens permeten associar-les a esdeveniments que volem programar. Exemple: El joc de llums o el motor del prototip és posarà en marxa quan premem el botó que hem afegit. Anem a veure com programar aquestos botons dels nostres prototips.

Fes el muntatge següent:

Polsador + led en Arduino

Ara fes amb Blockly@rduino el següent programa:

 Polsador + led

Fixa't que la variable «Valor_polsador» és del tipus bol·leà, és a dir, sols pot tindre el valor cert=true=1 si està polsat el polsador, o fals=false=0 si no està polsat el polsador.

L'equivalent en Arduino IDE és:

boolean Valor_Polsador;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);

}

void loop() {
    Valor_Polsador = digitalRead(2);
    Serial.println("El valor llegit és = ");
    Serial.println(Valor_Polsador);
    delay(100);
    if (Valor_Polsador == true) {
      digitalWrite(4, HIGH);
      delay(1000);

    }
    digitalWrite(4, LOW);

}

Fes la pràctica polsador 1