Omet navegació

Pràctiques STEM

ESP32 HC-SR04

BY-SA Copyleft (2020-2021): Carles Ferrando Garcia.
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Python és un llenguatge interessant per aprendre IoT ja que disposa de moltes llibreries integrades, no cal declarar els tipus de les dades normalment, es fàcilment llegible amb el seu sagnat, els seus scripts són compactes i curts comparats amb altres llenguatges, i són portables a qualsevol sistema operatiu. Anem a veure algunes pràctiques STEM amb python. STEM és l''acrònim en anglès de science, technology, engineering i mathematics. Les STEM són utilitzades als Estats Units i Europa per a abordar tractaments sobre temes relacionats amb les ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, aquestes disciplines són considerades fonamentals per a les societats tecnològicament avançades.

Els alumnes han d'aprendre que resoldre pràctiques STEM equival a descompondre un problema complexe en varis problemes simples. Els programes ni en python ni en C es resolen sense errades a la primera. Primerament caldrà provar un a un tots els sensors i actuadors, afegint un a un a els sensors i actuadors sense desmuntar els anteriors. Revisant el cablejat i les connexions elèctriques. Provant els programes senzills de prova que ens dona el professor.

Després caldrà pensar en l'objectiu del projecte / pràctica STEM, quines dades anem a recollir, si les guardaren en una variable, si les guardarem en una llista/matriu, si les imprimirem pel terminal, o bé les guardarem en una fitxer txt que treballarem de forma externa. Caldrà fer proves de programació incorporant poc a poc els elements nous fins completar la pràctica STEM/projecte.

Aquests materials han estat elaborats al grup de treball «Elaboració de materials per a Informàtica i Tecnologia» amb ID=PAF460059465290 amb Codi d'activitat=21GAPEND00028 a  l'IES Gabriel Ciscar d'Oliva.