Com carregar programes a ESP32/Wemos a Lliurex (Python 3.6.9 o superior)

Arduino IDE funciona amb python 2.7 com vam veure a l’entrada anterior o amb python 3 si m’ha calgut canviar la versió per defecte per poder fer gastar altres programes. En el meu cas , tinc instal·lat en alguns lliurex 21 Python 3 per defecte per poder programar amb els alumnes batxillerat amb MicroPython.

Vaig posar per defecte python 3 amb l’ordre:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 10

Comprove la versió de python amb l’ordre:

python  --version

en va eixir la versió 3.6.9

Quan he provat a pujar programes fets amb l’IDE d’Arduino a targetes Wemos/ESP32 ix l’error «No module named serial».

Em cal instal·lar pyserial i pip3 per poder instal·lar paquets en python, per fer això tinc que modificar les fonts de programari de lliurex amb l’ordre:

nano /etc/apt/sources.list

per afegir les línies següents sense borrar les que hi han:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse

deb http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner

Em cal actualitzar els paquets amb l’ordre:

sudo apt-get update

Ara instal·le pip3 amb l’ordre:

sudo apt-get install python3-pip

Instal·le pyserial per a python3 amb l’ordre:

sudo pip3 install pyserial

Ara ja puc tornar a provar carregar programes a ESP32/Wemos D1 R32:

I ja funciona!!!