Per un ensenyament públic i de qualitat

El pròxim 30 de juny més de 8.000 docents interins seran cessats i no cobraran l’estiu. Més de 3.000 d’aquests docents NO tornaran l’1 de setembre al sistema educatiu.
El primer dia de classe del curs que ve el professorat es trobarà amb més alumnat en
cada una de les aules, més hores lectives, menys professorat per atendre’l i amb el salari novament rebaixat.
No és una situació que motive per a donar classe i afectarà greument la qualitat de
l’ensenyament, cosa que la Conselleria d’Educació nega insistentment.
Les retallades que duen a aquesta situació provenen de tres àmbits i, en resum, són
aquestes:

PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ:
-Portem ja dos cursos de retallades d’unitats, programes d’atenció a la diversitat,
desdoblaments FP…. I per tant, de personal (i cada vegada més professors a temps
parcial o compartits amb altres centres). En dos cursos s’han deixat d’ofertar 2.400
vacants en juliol.

-Retallades pressupostàries: 27 milions en 2011, entre les quals la gratuïtat dels
llibres de text (7.200.000€), que se sumen als 4 milions d’euros de 2010 (gabinets
psicopedagògics municipals, beques estudis universitaris, escoles i conservatoris
de música…).

-No s’estan pagant les beques menjador i ajudes llibres de text i les despeses de
funcionament s’abonen tard.

-No es cobreixen les baixes inferiors a 15 Dies. Des de gener, sempre queda una
baixa per cobrir.

-No hi ha oferta d’ocupació pública.

-Calendari escolar: les jornades de juny i setembre deixaran de ser només de matí i
s’amplien a la vesprada com la resta del curs.

PEL GOVERN VALENCIÀ:
– Decret-Llei 1/2012 (gener): retallada del 50% del sexenni per al funcionari de
carrera, cessament tot el professorat interí a 30 de juny i es castiga al professorat
que cau malalt. Se suma a la retallada salarial de maig de 2010, entre un 5’5 i un
7%, i a la congelació salarial des d’aleshores.

-Aquestes baixades han coincidit amb increments de l’IVA i de l’IRPF, de manera que
estem perdent capacitat adquisitiva molt ràpidament i, per tant, capacitat de
consum.

PEL MINISTERI EDUCACIÓ I DEL GOVERN ESPANYOL :
-Reial Decret-Llei 14/2012:
• Conselleria aplicarà al màxim l’increment en les ràtios en totes les etapes
educatives, obligatòries i no obligatòries en un 20% (primària -de 25 a 30
alumnes per aula-, secundària -de 30 a 36- i batxillerat -de 35 a 42).

• També l’augment de l’horari lectiu: 25 hores en primària, 20 hores en secundària
(entre 3 i 8 docents menys en els IES depenent del tamany). Només l’última
mesura suposarà més de 3.000 interins al carrer i milers de desplaçaments del
professorat funcionari de carrera.

•No s’ofertarà més d’una modalitat de batxillerat. La conselleria ha anunciat que imposarà números clausus (12 alumnes mínim) per autoritzar una modalitat. Si hi ha pocs alumnes de ciències/enginyeria en un centre d’un poblet petit i no s’autoritza que hi hagen grups de Física, Matemàtiques, Química, Tecnologia Industrial, Biologia, Dibuix tècnic, …, Quines opcions tindran els alumnes de batxillerat ? 1) Anar a estudiar ciències al poble del costat i augmentar la despesa del pares. 2) Canviar-se de modalitat i estudiar lletres. 3) Anar a un centre privat al mateix poble i augmentar encara més la despeses dels pares. (Això farà disminuir els alumnes que arribaran a estudiar enginyeries/ciències i n’augmentarà els que estudiaran lletres doncs els grups de lletres fa anys que són molt més nombrosos.)

•Ajornament fins 2014-15 dels nous títols de FP de 2.000 hores.

•Desaparició de les reduccions de l’horari lectiu per al professorat major de 55
anys.

Disminució de les despeses de funcionament dels centres.

Pressupostos de l’estat:
• Retallada pressupostària en educació del 21’9% (prop de 625 milions d’euros)
respecte al de 2011.

• S’eliminen 10 programes de cooperació (dels 17 existents) amb les comunitats
autònomes, programes destinats, en gran part, a ajudar l’alumnat amb
problemes econòmics.

• Disminució del 80% en la partida pressupostària destinada a l’ajuda en la
compra de llibres de text.

•Se suprimeix el programa Escola 2.0 per digitalitzar les aules i dotar
d’ordinadors l’alumnat

•Desapareixen els quinze milions d’euros destinats a pagar matrícules
universitàries a aturats.

•Supressió de programes per a la creació d’escoles infantils de 0-3 anys.

A tot això cal sumar altres mesures que ja s’estan aplicant com la no pròrroga de la
jubilació LOE i l’ampliació de l’edat de jubilació o la no cobertura per als nous funcionaris de carrera des de 2010 per part de MUFACE.

TOT AÇÒ I MÉS ÉS EL QUE ENS TROBAREM L’1 DE SETEMBRE
Són mesures molt dures però el govern espanyol està preparant d’altres, com les que es
contemplen en el “Programa nacional de reformas 2012” que el govern ha presentat a
Brusel·les, que pretenen aplicar fins el 2015. Algunes d’aquestes mesures són:
”Mantenimiento o reducción de las retribuciones (…) medidas de control del empleo
público, aumento de la jornada máxima anual ordinaria, reducción del número de
liberados sindicales, eliminación de días adicionales por fallecimiento, por intervenciones, etc. (…) Intensificación del control del absentismo laboral, reducción de las compensaciones económicas y prestaciones complementarias por incapacidad temporal
(…) jubilación forzosa a los 65 años con tasa de reposición nula, reducción de los permisos de libre disposición”. Altres més específiques en educació són: “incremento de la jornada laboral de los interinos”; “eliminación de actividades extraescolares”; “reducciones de plantillas”; “supresión paga extraordinaria antigüedad”; “supresion de programas y aulas de convivencia”.

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0E911A5C-F0F6-490F-8280-1AE0EDC539CE/
202008/PNRDEFINITIVO.pdf

Davant d’aquesta situació FARÉ VAGA.
Faré Vaga per defensar el meu lloc de treball, les meues condicions laboral i un
ensenyament públic de qualitat.
Faré Vaga per evitar que totes aquestes mesures siguen aplicades en el sistema educatiu
valencià.

Faré Vaga ja que amb aquesta podem, com tantes altres vegades, aconseguir que
l’Administració valenciana i espanyola rectifiquen.
Els dies 16 i 17 són les dues primeres jornades de vaga, de les sis
previstes, que estan convocades per les assemblees i els sindicats. Totes i tots tenim la
responsabilitat de secundar-les, d’acudir a les manifestacions i a les assemblees
convocades.