Omet navegació

Instal·lació a Lliurex client (64 bits)

Com saber si el nostre Lliurex és de 64 bits ?

Aquesta ordre s'executa en un lliurex de 32 bits al terminal:

uname -a

Us donarà quelcom semblant a açò:

Linux professor 3.16.0-53-generic #72~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Nov 6 18:17:23 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

1- Modifiqueu les fonts de Lliurex per instal·lar programes d’Ubuntu. Feu anant a «Inici, Aplicacions, Lliurex Administration, Lliurex Apt».

Lliurex apt-1

A continuació marquem les fonts de Ubuntu. Premem D’acord i esperem fins que s’actualitzen les fonts.

Lliurex apt-2

2- Anem a  «Inici, Aplicacions, Lliurex Administration, Zero-center» i arranquem Synaptic per instal·lar Arduino.

Arranc Synaptic Zero

Premem «Refresca» per refrescar la llista de paquets, escrivim Arduino a la finestra de cerca,  el marquem per instal·lar, i premem  «Aplica».

install arduino

3- Anem a «Inici, Aplicacions, Programació, Arduino IDE», quan ens pregunte si afegeix el nostre usuari al grup dialout per permetre les comunicacions  amb USB li diguem que sí.

Arranc Arduino

4- Reiniciem l'ordinador i després  connectem la targeta Arduino amb un cable USB, arranquem el programa Arduino , triem el port ttyACM0, i anem a «Fitxer, Exemples, Firmata, StandardFirmata» i pugen el firmware a la targeta.

Firmata

Nota: Si no pots arrancar l'Arduino de lliurex, baixat el paquet Arduino IDE de 64 bits de la pàgina principal seua , descomprimeix-lo, dona a un terminal permisos per escriure als ports USB sudo usermod -aG dialout  tecnologia (usuari = tecnologia), reinicia l'ordinador i executa el fitxer arduino a la carpeta descomprimida /home/tecnologia/arduino-1.6.7 . Carrega el firmware a la targeta Arduino.

5- Anem a instal·lar el Java JDK de 32 bits, obriu un terminal i teclegeu:

wget --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u66-b17/jdk-8u66-linux-i586.tar.gz

Creem una carpeta per la maquina de JDK:

sudo mkdir /opt/jdk32

Tornem al directori on hem baixat JDK:

cd /home/tecnologia/Baixades

i passem JDK descomprit al nou emplaçament:

sudo tar -zxf jdk-8u66-linux-i586.tar.gz -C /opt/jdk32

Afegim JDK al registre de programes executables:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk32/jdk1.8.0_66/bin/java 100

sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk32/jdk1.8.0_66/bin/javac 100

i l'escollim com java per defecte:

sudo update-alternatives --config java

 o bé el triem de forma gràfica el JDK de 32 bits com java per defecte, anem a Inici, Aplicacions, Lliurex Administration, Zero-center» i arranquem «Java Selection Tool» per canviar la versió de Java. Triem el jdk de 32 bits i premem D'acord.

Selecció JDK

6- A continuació anem a  «Inici, Aplicacions, Lliurex Administration, Zero-center» i premem el botó Adobe-Air per instal·lar-lo. Aquest programa ens cal per instal·lar després Scratch2.

Zero adobe air

7- Ara baixem el programa Scratch2 del MIT des de la seua web. Premem sobre ell amb el botó dret i escollim «Obre amb Adobe-Air» per instal·lar-lo.

Scratch2_

8- A continuació baixem l’extensió A4S per Scratch2. Aquest extensió està desenvolupada per David A. Mellis. Baixem  el fitxer master.zip amb l’extensió A4Sde la web Github, la descomprimim, i copiem la carpeta descomprimida A4S-master a la direcció /opt . Per fer això ens fem «admins»  des d’un terminal amb l’ordre:

sudo nautilus

(i copiem la carpeta descomprimida A4S-master a /opt)

També caldrà donar-li permís d’execució a aquesta carpeta amb el botó dret, anant a «Propietats».

Permisos 755 A4S server

També podem canviar els permisos de la carpeta A4S-master amb l’ordre:

sudo chmod -R 755  /opt/A4S-master

Igualment escrivim al terminal l’ordre per crear un fitxer de text on posar les ordres per arrancar el servidor que comunicarà el servidor de A4S amb Scratch2, emprarem l’ordre:

sudo gedit /opt/Servidor-A4S

i escriurem dins d’aquest fitxer «Servidor-A4S» les ratlles:

 #! /bin/bash          
 cd  /opt/A4S-master
./run.sh   /dev/ttyACM0

Ens cal donar permís d’execució a aquest fitxer, per permetre als alumnes copiar-lo i executar-lo de nou si algú el tira a la brossa.

Permisos a + x servidor A4S

També ho farem amb l’ordre:

sudo chmod 755 /opt/Servidor-A4S

Ara ja podem copiar aquest fitxer a l’escriptori del alumnes, i ells també poden fer-ho sense ser admins.

9- Ens cal abans d'arrancar renombrar el proxy del client Lliurex doncs la comunicació d'A4S es fa via web.

Per fer això cal ser admins, baixem el fitxers edu.media.mit.scratch2editor.desktop.txt (0,7k) i scratch_lliurex.txt (0,1k),

Els canviem el nom deixant-los així: scratch_lliurex   edu.media.mit.scratch2editor.desktop

a continuació canviem els permisos d'aquests fitxers: 

cd Baixades

chmod +rx scratch_lliurex

chmod +r edu.media.mit.scratch2editor.desktop

Després movem els fitxers a les ubicacions finals:

sudo mv edu.media.mit.scratch2editor.desktop /usr/share/gnome/applications
sudo mv scratch_lliurex /usr/bin

Ara reiniciem el'ordinador.

10. A continuació executarem aquest programa Servidor-A4S fent doble clic. Direm que voleu executar el programa al terminal.

Servidor A4S

11- Ara ja podem arrancar el Scratch2 i  mentre es prem la tecla majuscules «MAJ (Shift)» del teclat, aneu i premeu «Fitxer» al menú  Scratch. Podeu veure «Import Experimental Extension» o «Import Experimental HTTP Extension» a la part inferior del menú. Premeu sobre aquesta opció.

 

importa extensió

Navegueu fins el directori /Opt/A4S-master que conté A4S i obriu el fitxer A4S.s2e Podeu veure l’extensió A4S i els blocs es troben en la categoria «Més blocs» de l’editor Scratch. Si el servidor A4S està executant-se, apareixerà un punt verd a la vora del títol «A4S».

12- Ara carregeu el programa següent i proveu la targeta Arduino i l’extensió A4S (Arduino for Scratch).

led13-Scratch2-Lliurex-1024x768

NOTA: SI CANVIEU EL JAVA A 32 BITS NO ANIRÁ ARDUINO-IDE MOTIU PEL QUAL SI US CAL TORNAR A CARREGAR EL FIRMAWARE US CALDRÁ TORNAR A POSAR EL JAVA DE 64 BITS DEL SISTEMA DE FORMA TEMPORAL.