Omet navegació

Instal·lació a Debian (64 bits)

Anem a Instal·lar Scratch2 al nostre debian de 64 bits.

1- Descarreguem Adobe Air de la página de Scratch, descarreguem Scratch2 de la mateixa pàgina.

Descarrega de Scratch2

2- Ens calen llibreries de 32 bits, així que cal habilitar l'arquitectura de 32 bits al nostre ordinador de 64 bits. Per fer això entrem al terminal i escrivim

su -

dpkg --add-architecture i386

apt-get update

Ara ja poden instal·lar les llibreries de 32 bits següents des del terminal

apt-get install libxt6:i386 libnspr4-0d:i386 libgtk2.0-0:i386 libstdc++6:i386 libnss3-1d:i386 lib32nss-mdns libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386

3- A continuació crearem un enllaç feble  al genome-keyring per tal que les llibreries de 64 bits del sistema passem per llibreries de 32 bits per a Adobe Air

ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0    /usr/lib/libgnome-keyring.so.0

 ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0   /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0

4- Anem al directori on està descarregat Adobe Air, donem permís i instal·lem l'Adobe.

cd /home/tecnologia/Baixades

sudo chmod +x AdobeAIRInstaller.bin

 ./AdobeAIRInstaller.bin

5- Instal·lem Scratch2, obrim el fitxer baixat Scratch-441.2.air amb Adobe Air acabat d'instal·lar.

Scratxh2

6- Ara ens cal baixar i instal·lar una maquina de java de 32 bits a la nostra maquina de 64 bits. Anem a posar JDK de 32 bits. Per fer això entrem al terminal i escrivim

wget --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u66-b17/jdk-8u66-linux-i586.tar.gz

En fem root si no ho som

su -

Creem una carpeta per la maquina de JDK

mkdir /opt/jdk32

Tornem al directori on hem baixat JDK

cd /home/tecnologia/Baixades

i passem JDK descomprit al nou emplaçament

tar -zxf jdk-8u66-linux-i586.tar.gz -C /opt/jdk32

Afegim JDK al registre de programes executables

update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk32/jdk1.8.0_66/bin/java 100

update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk32/jdk1.8.0_66/bin/javac 100

i l'escollim com java per defecte

update-alternatives --config java

veureu quelcom semblant a

Hi ha 4 possibilitats per a l'alternativa java (que proveeix /usr/bin/java).

  Selecció    Camí                                           Prioritat  Estat
------------------------------------------------------------
  0            /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java   1071      mode automàtic
  1            /opt/jdk/jdk1.8.0_65/bin/java                    100       mode manual
* 2            /opt/jdk32/jdk1.8.0_66/bin/java                  100       mode manual
  3            /usr/java/jre1.8.0_45/bin/java                   100       mode manual
  4            /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java   1071      mode manual

Trieu el número que correspongui al JDK de 32 bits.

7- A continuació baixem el programa A4S de Damellis per fer anar Arduino amb Scratch2. Tornem al terminal.

wget https://github.com/damellis/A4S/archive/master.zip

i ara el descomprimim a la nostra carpeta

unzip master.zip -d /home/tecnologia/

8- Ara Cal crear els enllaços febles per tal que la llibreria librxtxSerial.so que utilitzem siga la de 32 bits que hi ha dintre A4S i no la de bits del nostre sistema que instal·lem amb arduino.

Feu com root

cd /opt/jdk32/jdk1.8.0_66/jre/lib/i386

 ln -s /home/carles/A4S-master/librxtxSerial.so /opt/jdk32/jdk1.8.0_66/jre/lib/i386

9- Després cal instal·lar l'Arduino-ide si no heu fet. Torneu al terminal com root

apt-get install arduino

Entreu de forma gràtica i proveu arduino posant un led al pin13.

10- Per arrancar Scratch2 i programar la targeta Arduino sols heu de connectar Arduino amb un cable usb al vostre ordinador i entrar al terminal per escriure

 cd /home/tecnologia/A4S-master
./run.sh /dev/ttyACM0

11- Amb el servidor A4S en marxa ja siga amb un script de bash o amb el terminal iniciem Scratch 2 a Aplicacions, Accessoris, Scratch2.

12- Mentre es prem la tecla majuscules «Shift» del teclat, aneu i premeu «Fitxer» al menú Scratch. Podeu veure «Import Experimental Extension» o «Import Experimental HTTP Extension» a la part inferior del menú. Premeu sobre aquesta opció.

13- Navegeu fins el directori /home/tecnologia/A4S-master que conté A4S i seleccioneu el fitxer A4S.s2e

14- Podeu veure l'extensió A4S i els blocs es troben en la categoria «Més blocs» de l'editor Scratch. Si el servidor A4S està executant-se, apareixerà un punt verd a la vora del títol «A4S».

Scratch2 A4S a Debian 64