Omet navegació

9.7 SensorTracker + Led13

Fes el muntatge següent:

Sensor tracker

Proveu-lo amb el programa aquest:

// Programa per veure com funciona un sensorTracker
// Autor: C.Ferrando
// License: GNU GPL
int pinLed = 13; //Definim el port del Led
int pinTrackerSensor= 8; //Definim el port del sensorTracker
int valorSensor=0 ; //Definim la variable que guardarà els valors del sensorTracker HIGH=1=Objecte-Detectat i LOW=0=Objecte-NO-Detectat

void setup()
{
  //Anem a configurar eixides, entrades, i freqüencies
  Serial.begin(9600); //Configurem la frequencia del monitor sèrie per connectar-nos amb la pantalla de l'ordinador
  pinMode(pinLed, OUTPUT); //Configurem el pinLed com una eixida , escriurà 5V o 0V
  pinMode(pinTrackerSensor, INPUT); //Configurem el pin del sensorTracker com una entrada, llegirà 5V o 0V
  
}

void loop()
{//Comença un cicle "loop"
  
  valorSensor= digitalRead(pinTrackerSensor); //Llegim el pin del sensorTracker i guardem el valor en valorSensor
  Serial.print("valorSensor="); //Escrivim l'etiqueta de text "valorSensor="
  Serial.println(valorSensor); //Escrivim el valor de la variable valorSensor
  if (valorSensor==HIGH){ //Condicional si el sensorTrack està activat engeguem el Led
  digitalWrite(pinLed, HIGH);
  delay(300);//Aturem el temps 300 ms amb el Led engegat
  }
  digitalWrite(pinLed, LOW); //En quansevol cas apaguem el Led
}//Final del cicle "loop"

El sensorTracker et serveix per detectar que alguna cosa ha tapat la llum del sensorTracker com un «porta que s'obre» o una ma que activa el braç robòtic d'un «Bob Esponja». Al teu projecte un sensorTracker et pot ser útil.

C.Ferrando. BobEsponja (CC BY-NC-SA)