Omet navegació

9.4.1 Detector de feixos de llum molt sensible (+ Mesura temps en microsegons)

Anem a veure com construir un detector de feixos de llum altament sensible amb Arduino.

Detector llum molt sensible

Aquest és el programa.

// Programa per alinear els sensor led IR i FT d'IR
// License: GNU GPL v3 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

int pinFTIR1 = 0; // selecciona el pin d'entrada per al sensor de llum
int valFTIR1 = 0; // variable per emmagatzemar el valor capturat des del FTIR


void setup() {
Serial.begin(9600); // Inicialitza el monitor serie per enviar-hi dades
pinMode(pinFTIR1, INPUT); // declara el FotoTransistor IR com entrada
       }
       
void loop() { // Aquest és el començament d'un cicle infinit

//SENSOR 1
valFTIR1 = analogRead(pinFTIR1); // llegeix i asigna a "valFTIR" un valor entre 0 i 1023
if(analogRead(pinFTIR1)>1){  //Si el valor llegit es major que 1 s'executen es instrucions de baix
Serial.print("Sensor NO tallat amb lectura IR="); //Imprimeix el retol
Serial.println(valFTIR1); //Imprimeix la dada val i retorna final de linia
                          }

if(analogRead(pinFTIR1)<1){
Serial.print("Sensor TALLAT amb lectura IR="); //Imprimeix el retol
Serial.println(valFTIR1); //Imprimeix la dada val i retorna final de línia
delay(2000);
                          } //Aquest és el final del cicle    
                        

      
} //Aquest és el final del programa

 

Nota Important

Fes proves i veuràs que cal aïllar el Fototransistor  de la llum solar si no vols falsejar el resultat.

Reflexió: Mesura del temps en microsegons

Si fas el muntatge del detector de feixos tallat següent:

Detector de llum tallada

i vols mesurar el temps de tall de cada feix en microsegons respecte a un oritge de temps en caldrà utilitzar la funció micros() que mesura els temps d'execució des que se la activa (activa) per primera vegada al programa.