Omet navegació

14.- Pantalla LCD

1. Esquema elèctric

Anem a veure com connectar una pantalla LCD de baix cost a la targeta Arduino per mostrar dades quan no podem tindre un ordinador a la vora.

L'esquema elèctric és aquest:

Pantalla LCD 16x2 LMB162ABC amb Arduino

 

 

2. Programa

Per controlar aquesta pantalla LCD utilitzem la llibreria de cristalls liquids que du Arduino i la cridem a començament del programa. 

 
						// Copyleft (18-abril-2008): David A. Mellis
			// Modificat (5-juliol-2009): Limor Fried
			// Modificat (22-Nov-2010) : Tom Igoe
			// Modificat (07-05-2012): C.Ferrando
			// License: GNU GPL
			// Afegeix la llibreria:
			#include <LiquidCrystal.h>
			// inicialitza la llibreria amb pins connectats a 
			LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
			void setup() {
			// Configura el nombre de columnes i files: 
			lcd.begin(16, 2);
			// Posem el cursor a la columna 0, fila 0 (la primera fila):
			lcd.setCursor(0, 0);
			// Imprimeix un missatge a la pantalla LCD
			// una unica vegada doncs el missatge està fora de void loop
			lcd.print("Hola han passat");
			}
			void loop() {
			// Posem el cursor a la columna 0, fila 1 (la segona fila)
			lcd.setCursor(0, 1);
			// Comptem els segons des que carreguem el programa
			lcd.print(millis()/1000);
			lcd.print(" segons");
			}
			
			

  El resultat d'executar el programa és aquest:

Pantalla LCD LMB162ABC amb Arduino